Logowanie | Rejestracja

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTRENETOWEGO

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

§ 1

Sprzedawca – RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32, REGON 2923447250.

Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną www.bielizna-24.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkty.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym w przypadku osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę kupna – sprzedaży Produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający za pośrednictwem Sklepu umowę kupna - sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy kupna - sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient Sklepu dokonuje zakupu Produktów.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy kupna - sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.bielizna-24.pl

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Produktu.

4. Językiem, w którym porozumiewają się strony umowy oraz, w którym sporządzane są wszelkie dokumenty i oświadczenia jest język polski.

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 3

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ich wyjaśnienia. Sprzedawca dokonuje wyjaśnień niezwłocznie.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem sklepu www.bielizna-24.pl oraz e-mailowo na adres sklep@bielizna-24.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu Zamówienia dostaje potwierdzenie przyjęcia złożonego Zamówienia e-mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia niezwłocznie.

3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcie Zamówienia, rozpoczyna się proces jego realizacji przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b) w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym albo przelewem za pośrednictwem szybkich płatności (Przelewy24, PayPal) – realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za nabywane Produkty wraz z kosztami dostawy na koncie bankowym Sprzedawcy.

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.

§ 4

Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca wystawia paragon. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.

§ 5

1. Środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) e-mail: sklep@bielizana-24.pl

b) telefon: +48 533 882 862, +48 41 333 90 03

c) komunikatory internetowe: gadu gadu: 6806225, skype: avikom.kielce

d) adres korespondencyjny: P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów;

2. W przypadku skorzystania ze środków porozumiewania się wymienionych w ust. 1 pkt b) i pkt c) niniejszego paragrafu, wszelkie ustalenia muszą zostać potwierdzone przez Klienta na e-mail określony w pkt a) ust. 1 albo papierowej na adres korespondencyjny określony w pkt d) ust. 1.

§ 6

Podana w Zamówieniu kwota do zapłaty przez Klienta stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

 

IV. KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 7

1. Wysyłka zakupionych w Sklepie Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej, z której korzysta Sprzedawca.

2. Opłaty za wysyłkę oraz czas dostawy Pocztą Polską albo firmą kurierską podane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu. Aktualny na dzień zamówienia cennik dostawy oraz czas dostawy Produktu jest podawany w potwierdzeniu Zamówienia Produktu.

3. Sprzedawca dopuszcza odbiór osobisty Produktu pod adresem określonym w § 5 ust. 1 pkt d). Odbiór osobisty nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia przez Klienta, na rzecz Sprzedawcy, żadnych opłat z tego tytułu.

4. W przypadku jeżeli w ramach jednego Zamówienia czas dostawy poszczególnych Produktów jest różny, Zamówienie zostanie zrealizowane w najdłuższym spośród terminów realizacji wskazanych dla zamówionych Produktów.

§ 8

1. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie w dni robocze. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego po ich potwierdzeniu.

2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 5 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia, tj. skompletowanie Produktów do zamówienia + przewidywany czas dostawy.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI

§ 9

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

b) przelewem na rachunek bankowy Nr 89 1940 1076 3008 7682 0001 0000

c) za pośrednictwem szybkich płatności Przelewy24 i PayPal

d) przelewem na rachunek bankowy dla płatności zagranicznych SWIFT/BIC Code: AGRIPLPR Nr PL40194010763008768200020000

2. Klient, który wybrał opcję płatności określoną w pkt b), c) albo d) ustępu poprzedzającego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego terminu, oferta Sprzedawcy przestaje wiązać i Zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać numer złożonego Zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty za zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

 

VI. REKLAMACJA

§ 10

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 121).

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 11

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu, tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: sklep@bielizna-24.pl.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Produkt w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. Zwrotu Produktu należy dokonywać na adres Sprzedawcy: P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów.

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Sprzedawca i Klient zgodnie ustalą inaczej.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 12

1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez Klienta danych osobowych w celu realizacji umowy przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację umowy.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu pod adresem: www.bielizna-24.pl w zakładce "Pliki do pobrania" lub pod adresem www.bielizna-24.pl/pobierz/regulamin-sklepu-bielizna-24.pdf.

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym dla konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu, trybie i procedurach rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 14

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 lutego 2016 roku.

 


PROMOCJA
DARMOWA
WYSYŁKA

SZCZEGÓŁY

Zakupy powyżej: 200,00 zł
koszt wysyłki: 0,00 zł
- opcja: Kurier DHL.


Zakupy powyżej: 100,00 zł
koszt wysyłki: 10,00 zł
- opcja: Kurier DHL.


Zakupy do: 100,00 zł
koszt wysyłki: 16,00 zł
- opcja: Kurier DHL.


Opcja dostępna podczas składania zamówienia

ZAPRASZAMY

Twój
koszyk